Disclaimer

BWS Bouw is een onderdeel van BWS Holding

Deze website is een uitgave van BWS Bouw. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. BWS Bouw kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan BWS Bouw garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. BWS Bouw streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt BWS Bouw zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BWS Bouw en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van BWS Bouw wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.