Privacystatement

BWS Bouw is onderdeel van BWS Holding

Privacystatement BWS Bouw BV

BWS Bouw hecht grote waarde aan uw privacy en besteedt de grootste zorg aan de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op zowel de online als offline verzameling van persoonsgegevens tijdens uw interacties met BWS Bouw. Denk hierbij aan verzameling van uw gegevens wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze producten of diensten, een contactformulier of offerteformulier invult, contact hebt met Support, enzovoort.

Deze privacyverklaring geldt ook voor BWS gerelateerde content zijnde advertenties van producten of diensten die wij (of een derde namens ons) kunnen tonen op websites, platformen en applicaties van derden (‘Sites van derden’) op basis van uw gebruikersinformatie.

Verwerkingsgrondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

- Toestemming
- Uitvoering van overeenkomsten
- Wettelijke verplichtingen
- Gerechtvaardigd belang van BWS Bouw B.V. Wij verwerken persoonsgegevens op basis van deze grondslag om een overeenkomst met u of uw bedrijf aan te kunnen gaan, om vragen van u te kunnen beantwoorden en voor het uitoefenen van onze reguliere bedrijfsactiviteiten (denk hierbij aan: marketing, reclame, onderzoek en analyse van onze eigen producten of diensten, juridische zaken en intern beheer). U kunt een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde eenvoudig intrekken, met dien verstande dat de gegevensverwerking voorafgaand aan deze intrekking rechtmatig blijft. Het intrekken van de toestemming kan u doen door een e-mail te sturen naar info@bwsbouw.nl.

Doel van dataverzameling
Wij verzamelen uw persoonsgegevens om de volgende redenen:
- Om met u of uw bedrijf een overeenkomst aan te kunnen gaan.
- Voor servicedoeleinden: Om u gepersonaliseerde services te kunnen bieden door contact met u op te nemen en het beantwoorden van vragen die u gesteld heeft via onze Sales of Support afdeling.
- Voor ontwikkeldoeleinden: om onze site te kunnen optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.
- Voor marketingdoeleinden: naast de website als middel om u te informeren, gebruiken wij uw gegevens ook voor het verzenden van e-mails die zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en interesses.
- Om contact met u op te nemen over producten en diensten die u bij ons hebt aangevraagd of die voor u van belang kunnen zijn.
- Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op u af te stemmen.
- Het uitvoeren van marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, diensten en producten te verbeteren.
- Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van onze rechten en overeenkomsten.

Gegevens die wij verzamelen
In deze privacyverklaring betekent uw ‘persoonsgegevens’: informatie of informatieonderdelen waarmee u geïdentificeerd kunt worden. BWS Bouw verwerkt voor bovenstaande doeleinden persoonsgegevens als uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres. Wij gebruiken alleen de persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt of waarvan duidelijk is dat deze aan ons zijn verstrekt om te worden verwerkt. Deze persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld door u zijn verstrekt door het invullen van formulieren (nieuwsbrief-, contact- of offerteformulier) op onze website of doordat u persoonlijk e-mailcontact met ons gezocht hebt waarin u uw gegevens hebt vermeld.

Ook maken wij gebruik van Google Analytics om websitebezoekers te traceren en om rapporten te genereren over het gebruik van de website www.bwsbouw.nl. Wij hebben de gegevensverwerkingsovereenkomst van Google geaccepteerd. Wij staan niet toe dat Google informatie gebruikt die is verkregen door Analytics voor andere Google-services.

Duur van opslag persoonsgegevens
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de hierboven genoemde doeleinden, tenzij wij op grond van een wettelijk voorschrift verplicht zijn deze persoonsgegevens langer te bewaren. Wanneer uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn, worden deze geanonimiseerd of verwijderd.

Uw privacyrechten uitoefenen
Recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens
U kunt een inzage-, correctie-, beperkings- of verwijderingsverzoek richten aan BWS Bouw. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@bwsbouw.nl. Geef duidelijk in het onderwerp aan dat het gaat om privacy en om een inzage-, correctie-, beperkings- of verwijderingsverzoek. Houd er rekening mee dat wij in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om je identiteit vast te stellen.

Recht op verzet
Daarnaast heeft u het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Wanneer u aangeeft niet langer (via een bepaald medium) te willen worden benaderd, zal BWS Bouw u opnemen in een daartoe strekkend bestand en worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor deze doeleinden. Dit kunt u wederom aan ons laten weten door het sturen van een e-mail naar info@bwsbouw.nl. Geef hierbij duidelijk aan dat het om privacy gaat en om een beroep op uw recht van verzet op grond van artikel 11.7 lid 3 van de Telecommunicatiewet.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere organisatie te sturen. Dit kunt u laten weten door het sturen van een e-mail naar info@bwsbouw.nl. Geef hierbij duidelijk aan dat het om privacy gaat en om een beroep op uw recht op overdraagbaarheid van gegevens van artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht van bezwaar
U heeft recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt bezwaar maken door het sturen van een e-mail naar info@bwsbouw.nl.

Recht om een klacht bij de Autoriteit persoonsgegevens in te dienen
Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het delen van data met derden
Wij delen uw persoonsgegevens mogelijk met de volgende derden: onze partners (denk hierbij onderaannemers en opdrachtgevers), IT-dienstverleners en mailing dienstverleners.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens op een veilige en zorgvuldige manier zullen behandelen. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u deze websites gebruikt.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt, tegen verlies, misbruik of ongeoorloofde toegang. BWS Bouw maakt gebruik van verschillende beveiligingstechnologieën en organisatorische procedures voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het gebruik van firewalls en een derde partij die assisteert bij het bewaken van persoonsgegevens en het voorkomen van datalekken.

Wijzigingen in de privacyverklaring
BWS Bouw behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. Wanneer u het niet eens bent met (aanpassingen van) deze privacyverklaring, kunt u geen gebruik maken van onze diensten en website. U kunt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf vinden.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 14 september 2021

Contact opnemen
U kunt ons altijd contacteren wanneer u vragen of opmerkingen hebt omtrent onze privacyverklaring.

Contactgegevens
Burenweg 28
7621 GX Borne
0747676006
info@bwsbouw.nl